Уведомяваме ВИ, за обявяване издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-8/20.01.2022 г.

за строеж: „Реконструкция с монтаж на ново КРУ 10 к\/ на възел „Сердика“ 10/10 к\/ в ПИ 68134.402.52, сграда с идентификатор

68134.402.52.10, УПИ I, кв. 7 6, м. „Зона Г-14″, ул. „Сердика“ №5, р-н „Оборище“

Уведомление за издаване на РС от Гл.инженер на НАГ