На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б-3/02.02.2024г. на Главен инженир СО – район „Оборище“ за обект: „Ремонт и възстановяване на парк „Владимир Заимов“ – Алейно осветление.“
Проекта за ново алейно осветление е направен по съществуващото положение. Предвидена е цялостна подмяна на стълбовете за алейно осветление, като се запазват 9 бр. съществуващи. На всички нови и запазващи се стълбове са предвидени нови паркови светодиодни осветители. Електрозахранването на новото алейно осветление е предвидено да се осъществи от две съществуващи табла за алейно осветление, които се подменят с нови. За управление на осветлението са предвидени нови календарни контролери, монтирани в новите Т-АО-1 и Т-АО-2. Изграждат се 50 бр. нови стоманени стълба с височина Н св. 8 м и 115 бр. нови стоманени стълба с височина Н св. 4 м, монтират се 172 бр. нови ревизионни шахти 600х900 мм, 18 бр. единични СРШ и 1 бр. СРШ двойна се реконсруират. Новото трасе за Алейното осветление на парк „Владимир Заимов“ се разполага в общинска публична собственост в ПИ с идент. 68134.406.120 с УПИ I-за парк и КОО, кв. 582, р-н „Оборище“ – СО, гр. София. Общата му дължина е 3 898 метра.

Възложители – Столична община

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Още информация четете в приложението:

PC Б-3 Алейно осветление парк В. Заимов