ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1kV за „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ 68134.406.102 по КК, в УПИ VІІ-443, кв.738Б, м. „ЗОНА Г-13 ЮГ“, СО р-н „Оборище“, гр. София, ул. Тракия“ № 28.

Повече информация:

РС Б-16 обявяване