На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б 25/16.11.2023г г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външно ел. захранване с кабел 1kV на „Офис-ателие“ № 4 с идентификатор по КККР 68134.402.98.11.1, в УПИ VІІI–16, кв. 10, ул. „Георги Бенковски“ № 11, м. „Зона Г-14“, по плана на гр. София, район „Оборище“, СО.

 „Външно ел. захранване с кабел 1kV на „Офис-ателие“ № 4 с идентификатор по КККР 68134.402.98.11.1, в УПИ VІІI–16, кв. 10, ул. „Георги Бенковски“ № 11, м. „Зона Г-14“, по плана на гр. София, район „Оборище“, СО.“, в район Оборище, от същ. ТП „Бенковски 16“ с Дисп. 31-796 в УПИ XV – 3, кв. 11, трасето на новата кабелна линия 1 kV преминава в същ. кабелен канал в УПИ XV – 3, кв. 11, пресича ул. „Георги Бенковски“ в нова тръбна мрежа между СШ4 и НШ1, продължава в южна посока под тротоара на ул. “ „Георги Бенковски“ в нова кабелна канална система между НШ1 и НШ2 и достига до ново главно електромерно табло ГЕТ, което се монтира на КРШ ул. „Георги Бенковски“ № 11, на мястото на съществуващото.

Възложители –  „ЕРМ Запад“ ЕАД;   и  „Адвентим“ ЕООД.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

РС Б-25 елзахранване Бенковски 11 зал.