С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за строеж  № Б-6/05.08.2022 год. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект:                                ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ, ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯНА СЪЩЕСТВУВАЩА ОФИС СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ № 3, ПИ С ИД. 68134.404.189, СО РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

В район Оборище, за захранване на обекта, новопроектираната кабелна линия НН тип САВТ 4Х95мм2 започва от ШТП „Волов 4“; от СШ1 до НШ1 новият кабел се изтегля в нова тръбна мрежа, изпълнена с 2бр. PVC тръби Ф110/3,2 мм2, трасето пресича от изток на запад ул „Панайот Волов“ (ПИ 68134.404.340), между О.Т. 22 (322) и О.Т. 35; от НШ1 през СШ2 и СШ3 до СШ4, съществуващата тръбна мрежа се разширява с 3 бр. PVC тръби Ф110/3,2 мм2, трасето минава под западния тротоар на ул „Панайот Волов“, между О.Т. 22 (322) и О.Т. 35; в СШ4 трасето прави чупка; от СШ4 през СШ5 и СШ6 до СШ7 (разширена), съществуващата тръбна мрежа се разширява с 3 бр. PVC тръби Ф110/3,2 мм2, трасето минава под южния тротоар на ул. „Чаталджа“ (ПИ 68134.404.351), между О.Т. 35 и О.Т. 36а; от СШ7 (разширена) до НШ2, новият кабел се изтегля в нова тръбна мрежа, изпълнена с 3бр. PVC тръби Ф110/3,2 мм2, като трасето продължава под южния тротоар на ул. „Чаталджа“, между О.Т. 35 и О.Т. 36а; от НШ2 до ГЕТ, новият кабел се изтегля в нова тръбна мрежа, изпълнена с 2бр. PVC тръби Ф110/3,2 мм2, трасето пресича перпендикулярно от юг на север ул „Чаталджа“, между О.Т. 35 и О.Т. 36а; новото ГЕТ на ул. „Чаталджа“ №3 е разположено на границата на ПИ 68134.404.189. Общата дължина на трасето е L=127,5м.

Възложители – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ АД  и  „СТВ КОНСЪЛТИНГ“ ЕООД.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СО – Р-Н „ОБОРИЩЕ“