ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – ОБОРУДВАНЕ НА НОВ ШАХТОВ ТРАФОПОСТ ТП 1х800 kVA/10 kV/0,4 kV (трансформатор 630 kVA), кабели СрН – 10 kV за нов шахтов ТП и кабели НН 1 kV на жилищна сграда с офиси, ателиета, подземен паркинг и трафопост“ находящи се в ПИ с ид. 68134.401.359, УПИ IІ -359, кв. 21, м. „ГГЦ Зона Г-14“, по плана на гр. София, Район „Оборище“ – СО, на ул. „Цар Симеон“ № 33-35.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В район Оборище се изграждат две трасета: ПЪРВОТО трасе е СрН, започва от НКШ5 (като съществуващия кабел СрН 10 kV се разкъсва и муфира) и завършва в нов ШТП за обекта, с обща дължина 55 метра. ВТОРОТО трасе е НН, започва от нов ШТП за обекта, изтеглят се три линии и завършва до ГЕТ1,2 и 3 в имот 68134.401.308, с дължина за трите линии общо 87 метра.     ПЪРВОТО трасе СрН е разположено по южния тротоар на ул. „Цар Симеон“ (ПИ 68134.401.359), от НКШ5 (източно от О.Т. 44) до НКШ4 (западно от О.Т. 44) пресича ул. „Г. Бенковски“ и продължава в западна посока (към О.Т. 43) през НКШ4, през НКШ3 и през НКШ2 до НКШ1, където чупи и преминава през имот 68134.401.308 до нов ШТП за обекта.     ВТОРОТО трасе НН започва от нов ШТП за обекта, през НКШ1 до НКШ2 по южния тротоар на ул. „Цар Симеон“, срещу ул. „Цар Симеон“ № 50 (между О.Т. 43 и О.Т. 44), от НКШ2 чупи и влиза отново в имот 68134.401.308 до ГЕТ1,2 и 3 на новата сграда в същият имот, като кабелите НН са изтеглени в три отделни линии от нов ШТП за обекта до всяко ГЕТ (до ГЕТ1 с обща дължина 25 метра, до ГЕТ2 с обща дължина 30 метра, до ГЕТ3 с обща дължина 32 метра).

Възложители – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ АД  и  „ЕЛИСЕЕ ДАУНТАУН“ ООД

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение (18.08.2022 год.).

 

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СО – Р-Н „ОБОРИЩЕ“