С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б4 / 09.02.2022 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ ХVІІ-173, кв. 137, м. „ПОДУЕНЕ-ЦЕНТЪР“, (ПИ 68134.408.133.), СО район „Оборище“, ул. „Франсис Де Пресансе“ № 9, гр. София.“

За топлозахранване на жилищна сграда, от съществуващ топлопровод 2Ф76/140, преминаващ южно от осевата линия на ул. „Франсис де Пресансе“, между О.Т. 118 и О.Т. 119 (ПИ 68134.408.353) на около 6 метра преди съществуваща чупка, се взема паралелно отклонение, с диаметър 2Ф48/110, което е точка на присъединяване. Новото трасе се изгражда успоредно над съществуващият топлопровод в участък с дължина около 3 метра, в който се изгражда шахта за спирателна арматура, след което трасето чупи на север и след около 7 метра под уличната настилка и тротоара на ул. „Франсис де Пресансе“ между О.Т. 118 и О.Т. 119 (ПИ 68134.408.353), влиза в захранвания имот УПИ ХVІІ-173 (ПИ 68134.408.133). След още 3 метра трасето преминава под прохода предвиден за подход на колите, като леко чупи за да продължи успоредно на границата на имота, на отстояние не по-малко от два метра. След около 18,10 метра трасето чупи на 90 0 в източна посока. След още 9,50 метра трасето чупи на 90 0 в южна посока. След 1 метър леко чупи и след още 2,90 метра чупи на 90 0 в западна посока. След около 0,90 метра трасето влиза директно в помещението за абонатна станция. Общата дължина на трасето е малко над 45,40 метра.

Възложители – „Топлофикация София“ ЕАД  „СТИНИ“ ООД;   Александър Христов Додумов;   Венцислав Лилянов Стефанов;   Снежанка Горанова Станчева;   Владимир Кирилов Иванов;   Александър Кирилов Иванов;   Жулиета Николова Станчева;   Мария Василева Йорданова.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СО – Р-Н „ОБОРИЩЕ“