ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: Външно електрозахранване с кабелна линия НН 1kV за „Офис сграда с подземен гараж“, находяща се в ПИ 68134.406.130, УПИ ХІV-490, кв. 584, м. „ГГЦ Зона Г-13 юг“, ул. „Чамкория“ №11, р-н „Оборище“, гр. София.

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б7/29.03.2023 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външно електрозахранване с кабелна линия НН 1kV за „Офис сграда с подземен гараж“, находяща се в ПИ 68134.406.130, УПИ ХІV-490, кв. 584, м. „ГГЦ Зона Г-13 юг“, ул. „Чамкория“ №11, р-н „Оборище“, гр. София.“

Б-7 обявявам разрешение за строеж