С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за строеж № Б-5/01.08.2022 год. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ IV – 351, кв. 732 по плана на гр. София, м. „Зона Г-13“, СО –Район „Оборище“, ул. „Стара планина“ № 80

Трасето започва от съществуващ топлопровод 2ф88,98160 на ул. „Стара планина“, ПИ 68134.404.349, с Т отклонение се изгражда новия топлопровод с тръби 2ф60,3/125. Трасето пресича перпендикулярно ул. „Стара планина“ и тротоара пред № 80, от север на юг, влиза в сутерена на сградата с идент. 68134.404.234.1 и достига до помещението за абонатната станция.

Възложители – „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД  и Таня Господинова Купенова.

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

 

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СО – Р-Н „ОБОРИЩЕ“