С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б-5/15.02.2023 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Реконструкция на съществуващ уличен водопровод Ф 60мм чугун с нов уличен водопровод Ф 160 ПЕВП по ул. „Франсис де Пресансе“ (О.Т.120 – О.Т.119 – О.Т.118) с начало връзка от същ. уличен водопровод Ф 150мм чугун, находящ се по ул. „Франсис де Пресансе“ при О.Т.120, и с трасе по улицата в западна посока до СВО за УПИ XVII–173, кв.137, м. „Подуене-център“, р-н „Оборище“, гр. София.“

Изгражда се нов уличен водопровод Ф160мм ПЕВП по ул. „Франсис де Пресансе“, (идентификационен № 68134.408.353), реконструкция на съществуващ чугунен водопровод Ф60мм. Новото трасе започва от същ. СК на уличен водопровод Ф150мм чугун, западно от О.Т. 120, което е начална точка (т.1 на чертежа). В западна посока след 0,45 метра трасето чупи на юг (т.2 на чертежа) и след 0,50 метра чупи на запад (т.3 на чертежа), за да продължи успоредно на оста на улицата, в западна посока, приблизително на 1,15м от съществуващият северен бордюр на ул. „Франсис де Пресансе“. След около 4,30 метра (т.4 на чертежа), с тройник намалител се осъществява превключване на съществуващото в южна посока СВО, с тръби Ф25 ПЕВП РN 10, с приблизителна дължина 1,20 метра. По основното трасе, след около 20,00 метра в западна посока (т.5 на чертежа) и след още около 6,00 метра, в т.6 на чертежа, с тройник намалител РЕ Ф160/Ф90, се осъществява връзка за монтаж на нов ПХ 80, надземен. След още около 5,00 метра (т.7 на чертежа), с тройник намалител, за УПИ XVII-173, кв.137 (ПИ 68134.408.133), се изгражда СВО в северна посока, с Ф40 РЕ, до спирателен кран преди водомер за имота, по друг проект. По основното трасе, в западна посока, след още около 2,85 метра, новият водопровод се свързва чрез намалител и дъга към съществуващият уличен водопровод Ф60мм чугун (т.8 на чертежа), разположена между О.Т. 119 и О.Т. 118, което е крайна точка на новото трасе. Общата дължина на новият уличен водопровод Ф160мм ПЕВП по ул. „Франсис де Пресансе“ е около 40 метра.

Възложители – СТОЛИЧНА ОБЩИИНА;   „СТИНИ“ ООД;   СОФИЙСКА ВОДА“ АД

На основание чл. 149, ал. 3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР НА СО – Р-Н „ОБОРИЩЕ“