Кметът на район „Оборище“ обявява провеждането на публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи 4 (четири) броя магазини с №№ 3, 9, 11 и 12 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в сграда с идентификатор 68134.409.185.1 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно), със застроена площ 714 (седемстотин и четиринадесет) кв. м, представляваща пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ /ъгъла с ул. „Оборище“/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Подлез ситняково – обявление – качено на 23.02.2021г.

Заповед за удължаване на срока – качено на 30.03.2021г.

обявление за удължаване на срока – качено на 30.03.2021г.