На основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ, обявявам разрешение за строеж № Б – 18 от 26.11.2020 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външни ВиК връзки на административна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІ-17, кв. 8, м. „ГГЦ Зона Г-14“, р-н „Оборище“ – СО, по плана на гр. София“, в район Оборище, с проектно трасе започващо от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор И.Д. 68134.402.152 (за второстепенна улица), преминаващо през тротоара (между О.Т  № 111 и О.Т. № 95) до СВО на сграда в имот с И.Д. 68 134.402.67. Трасето се намира срещу имоти на ул. „Бачо Киро“ с номера № 6 и № 8. Дължина на трасето е 9,50 м.

Разрешение за строеж № Б – 18