Отворен е вторият етап на мярката за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост (обновява се)

 Започна подготовката и подаването на документи по втория етап на подмярката за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ вече е отворена за кандидатстване, а насоките са публикувани на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Проекти по НПВУ“, както и в портала ИСУН 2020.

Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко Сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

По процедурата могат да кандидатстват Сдружения на собствениците (СС), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г.

Необходими документи:

  • Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ с предписан пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на най-малко клас на енергопотребление „B” и постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия.
  • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в Глава III на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
  • Документи, свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други документи, свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост.
  • Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в случай че са поискани от общинската администрация.
  • Други документи, необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

Допълнителна информация и препратки: 👉

 

Лица за контакт от район „Оборище“ по процедурата за кандидатстване:

инж. Тодор Топалов, тел. 0884 634 804,

e-mail: t.topalov@rayon-oborishte.bg

Евгения Йотова, тел. 02 815 76 63

e-mail: e.yotova@rayon-oborishte.bg

Инж. Недялка Ангелова, тел: 02 815 76 53

e-mail: n.angelova@rayon-oborishte.bg