„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи 10 (десет) броя магазини с №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 и 13 за извършване на търговска дейност, с ползване на санитарно помещение, находящи се в сграда с идентификатор 68134.409.185.1 (шест осем едно три четири точка четири нула девет точка едно осем пет точка едно), със застроена площ 714 (седемстотин и четиринадесет) кв. м, представляваща пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ /ъгъла с ул. „Оборище“/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК“

Обявление