Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и обхваща мандат 2019 – 2023 година.

В него е представена работата на кмета на район „Оборище“ и Общинската администрация и степента на изпълнение на основните цели и приоритети, заложени в Програмата за управление.

2019 – 2023