Столична община, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма “Развитие на регионите”       2021-2027 (ПРР), кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Столична община (ПИРО).

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на общината кандидат.

Бюджет за Столична община: 85 031 875 лева

 Допустими мерки:

– Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;

– Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;

– Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

– Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

– Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

– Образователна инфраструктура;

– Здравна инфраструктура;

– Социална инфраструктура;

– Жилищно настаняване;

– Култура, спорт и туризъм.

 

Допустими бенефициенти:

– Държавни органи;

– Областни администрации;

– Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;

– Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);

– Представители на бизнеса (предприятията);

– Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;

– Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;

– Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);

– Културни институти;

– Други организации от публичния сектор.

 

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следния интернет адрес: www.bgregio.eu и на електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/prr-prioritet1

Проектните идеи се подават до Звеното за подбор на проектни идеи на Столична община на електронен адрес: projects@sofia.bg.

 

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, може да изпращате своите въпроси на ел. поща: info.projects@sofia.bg

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 09.05.2024 г. 17:30 ч.