На основание параграф 56 (2) от ПЗР на ЗИД на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), Кметът на район „Оборище -СО, насрочва общо събрание на собствениците на Етажната собственост с адрес София, бул. „Васил Левски“ № 121 на 25.07 2016 г. от 18:30 часа в сградата на горепосочения адрес, при следния:

ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на Управител (Управителен съвет), касиер и контрольор.

Присъствието на собственик, ползвател или упълномощен представител за всеки самостоятелен обект (апартамент, магазин, ателие или други) е задължително. Необходимо е присъстващите да представят документи за собственост (или правно основание за обитаване) за легитимиране на притежаваните идеални части.
Ако общото събрание на ЕС не се проведе поради липса на кворум, съгласно § 56 (3) от ПЗР на ЗИД на ЗУЕС, Кметът на район „Оборище“-СО ще определи в 14-дневен срок управител и касиер от списъка на собствениците или ползвателите, обитаващи етажната собственост.

» Покана с изх. № РОБ1Б-ГР94-988