Столичният общински съвет прие решение да предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца. Чрез инициативата се стремим да осигурим подкрепа за непосредстване засегнатите от деменция и за техните близки, както и да повишим осведомеността на обществеността относно деменцията.

 

Желаещите да получат устройство следва да отговарят на следните условия:

1) Да са получили резултат от ММSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т. е обхващат ес хора в предементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;

2) Да имат:

– настоящ адрес на територията на Столична община или

– постоянен адрес на територията на Столична община и нямат настоящ адрес извън

границите на Столичната община;

3) Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

 

Необходими документи:

1) Заявление по образец (в линка посочен в текста –  Заявление)

 

2) Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диогноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с ММSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такива;

3) Декларация (по образец) (в линка посочен в текста –  Декларация) от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;

 

4) Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

 

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

 

Документите са подават в запечатан плик, върху който се посочват трите имена на кандидата, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства.

 

Документите могат да бъдат подадени:

 

  • в Столична община – ул. „Московска“ №33, фронт офис;
  • в съответната районна администрация;
  • по електронен път – приложените документи следва да се сканират и да се подадат заедно със заявлението.
  • лице за контакт: Андреа Ружева – старши експерт, тел. 0886 004 339, email: ruzheva@sofia.bg

 

С подробните правила за предоставяне на устройствата можете да се запознаете ТУК