Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. Султан тепе“ № 1, гр. София – Етап II“

Обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3,…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:…

Прочети повече

: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4“

: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет:…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „ Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на район „Оборище“- СО“

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО по две обособени позиции. Обособена позиция №1: Текуща поддръжка на улична мрежа – улични тротоарни настилки и пътни съоръжения и обособена позиция №2: Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на р-н „Оборище“-СО

Обява – качена на 16.04.2020г. Техническа спецификация – качена на 16.04.2020г. Методика на оценка – качена на 16.04.2020г. Техническо предложение – качено на 16.04.2020г….

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти при условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район „Оборище“.

Обява – качена на 04.03.2020г. Информация за публикувана обява – качена на 04.03.2020г. Техническа спецификация – Приложение №1 – качена на 04.03.2020г. Критерий за възлагане…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“

Обява – качена на 02.09.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 02.09.2019 г. Колич.сметка – Приложение № 1 – качена на…

Прочети повече

„Монтаж на асансьорна уредба, ремонт на стълбищна клетка, зала и санитарен възел, с цел осигуряване на достъпна среда в съществуваща административна сграда на район „Оборище“ – Столична община, гр. София, пк 1505, бул. „Мадрид“ № 1, по проект „Красива България”

Обява – качена на 31.07.2019 г. Информация за качена обява – качена на 31.07.2019 г. Указания към участниците – качени на 31.07.2019 г. КСС оферта – качена…

Прочети повече

Обществена поръчка възлагана чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на район „Оборище“ – СО.

Обява – качена на 30.07.2019 г. Информация за публикувана обява – качена на 30.07.2019 г. Приложение №1 количествена сметка – каченo на 30.07.2019 г. Приложение…

Прочети повече