На основание чл. 149, ал. 5 от ЗУТ, обявявам разрешение за строеж № Б-14/15.10.2021 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Водопроводно и канализационно отклонение в УПИ III – 16, кв. 525, ЗОНА „Г-14“, в п.и. по КККР 68134.403.68 с административен адрес ул. „11-ти август“ №39”, в УПИ III – 16, (ПИ с идентификатор 68134.403.68), кв. 525, м. „ГГЦ -Зона Г -14”, гр. София, ул. „11-ти август“ №39, по плана на гр. София“, с административен адрес: гр. София, ул. „11-ти август“ №39, в район „Оборище“ СО, с възложители – „СОЛО ТРЕНД“ ООД, ЕИК: 204758635; “ СОФИЙСКА ВОДА АД, ЕИК: ЕИК130175000 и съсобственици.

BuildingPermissionIntrastructure