Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз

Район „Оборище“ сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Топъл обяд в район „Оборище“, по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Общата стойност на Договора възлиза на 27 360.00 лв. Предоставянето на топъл обяд стартира на 01.12.2022 г. и е за период от 12 месеца.

Целта на Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност и преодоляване на социалното изключване, чрез осигуряване на храна за хората, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно. Принадлежността на идентифицираните от район „Оборище“ лица, към допустимата целева група, се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“- Оборище в рамките на служебните ѝ задължения.

От услугата могат да се възползват:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);

  1. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

Приемът на кандидати за получаване на социалната услуга ще се осъществява във всеки един момент до запълването капацитета на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.

Заявление-декларация

Декларация-за-съгласие-за-разкриване-на-данъчна-информация 

За информация:

Приемна на район „Оборище“, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Телефон: 02 815 76 41