Район „Оборище“ продължава  социалната услуга  за предоставяне на Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

––––––––––––––––––––––––––

🥣 В изпълнение на договор №  BG BG05FMOP001-5.001-0058-C01 с Агенцията за социално подпомагане район  „Оборище“  продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд” на социално слаби хора, живеещи в района.

🥣 Всеки работен ден потребителите получават в дома си безплатно супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

От услугата могат да се възползват:

🍲 Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

🍲  Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

🍲 Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Всеки желаещ да ползва услугата следва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20). 

Приложение 2  – Заявление-декларация COVID 19

Приложение 20 –  Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

Документите могат да се подадат на E-mail: oborishte@so-oborishte.com или в деловодството на районната администрация в рамките на работната седмица от 8:30 ч. до 17:00 ч.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-5.001-0058-C01