РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

 

 О Б Я В А

Район „Оборище“ – СО уведомява всички заинтересовани лица, че отваря процедурата за прием на заявления за включване в проект „Топъл обяд“ на територията на район „Оборище“. Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

Заявления – декларации ще се приемат в работно време, в Деловодството на районната администрация (адрес: бул. „Мадрид“ № 1), от 03.10.2022 до 19.10.2022 г. включително, като лицата кандидат-потребители по проекта ще бъдат одобрени от ДСП „Оборище“.

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;скитащи и бездомни лица.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);

  1. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

*ФАЙЛОВЕ

 

Приложение 1: Заявление декларация

Приложение 6: Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

 

Телефон за информация: 02 815 76 41