Заявка за участие в Програмата можете да направите в отдел “Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти” на Община „Оборище“ или на имейл: i.ilieva@rayon-oborishte.bg

Срокът за подаване на заявки за включване в “Регионална програма за заетост – 2022” , към Район “Оборище” е 17 май 2022 година.

Над 48 милиона лева са средствата за реализиране на регионалните програми за заетост през 2022 година, отпуснати от държавния бюджет. Сумата е четири пъти по-висока, в сравнение с предходната година.

програма, заетост, район оборище

Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в регионите.Приоритетно в субсидирана заетост се включват безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда, по причини, свързани с Ковид кризата.

За да се даде тласък на местното развитие, е важно програмата да адресира мерки в сектори с потенциал за растеж. Партньорствата за заетост с работодатели, които осъществяват дейности, свързани със зеления преход, също са важни. 

Значително по-големият финансов ресурс през настоящата година предполага и широк териториален обхват на регионалните програми.

Целта на Програмата е работни места да се разкрият във всички населени места от областта, в които има подходящи за тях регистрирани безработни лица, за да се даде шанс и да се създадат условия за заетост и в най-отдалечените от икономическите центрове райони. 

В обхвата на на целевата група се включват:

  • Продължително безработни лица
  • Безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25 години, за младежи, които нито се обучават, нито са заети
  • Безработни над 50-годишна възраст
  • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число безработни с ниско образование
  • Хора с увреждания
  • Лица извън работната сила, желаещи да работят

През 2022 година регионалните програми ще насърчават разкриването на устойчиви работни места и ще допринесат за възстановяването на заетостта.

В Регионалните програми по заетост, през 2022 година, трябва да бъдат планирана субсидирана заетост на лица от целевите групи, в партньорство с предприятия от частния сектор. 

На всяко разкрито работно място по регионалните програми могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца. 

програма, заетост, район оборище

Повече за “Регионалната програма за заетост – 2022” може да намерите на следния линк на Министерството на труда и социалните грижи:
https://www.mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-zaetost , в секция “Регионални програми_2022”.

За частните фирми, на територията на Район “Оборище” заявка за участие в Програмата можете да направите в отдел “Правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности и европейски проекти” или на имейл: i.ilieva@rayon-oborishte.bg

Срокът за подаване на заявки за включване в “Регионална програма за заетост – 2022” , към Район “Оборище” е 17 май 2022 година.