На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви обявяваме издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение 3а строеж № Б-188/08.12.2022 2.

3а строеж: „Външно електрозахранване преоборудване на съществуващ ТП „Русалка 4″ и кабели НН 1 кV на „Жилищна сграда с подземни гаражи и офиси и плътна ограда“ находящи се на ул. „Оборище“ № 71 в УПИ N1-240,241 (ПИ 68134.408.379), кв. 138, м. „Подуяне – Център“, р-н „Оборище

РС на Гл.инжене на НАГ