: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4“

Обява – качена на 12.06.2020г.

Техническа спецификация Приложение №1 – качена на 12.06.2020г.

Методика за оценка – качена на 12.06.2020г.

КСС Приложение № 2 – качено на 12.06.2020г.

Образци – качени на 12.06.2020г.

Техническо предложение образец №1 – качено на 12.06.2020г.

Ценово предложение Образец №2 – качено на 12.06.2020г.

Проект на договор – качен на 12.06.2020г.

Информация за публикувана обява – качена на 12.06.2020г.

Протокол – качен на 02.02.2021г.

Договор № РОБ21-ДГ56-11 от 01.03.2021г. – качен на 01.03.2021г.

Ценово предложение – качено на 01.03.2021г.