ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА в отдел „Устройство на територията, контрол по строителството“ в район „Оборище“

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр….

Прочети повече

Обява за конкурс за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ на отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, дейност 122 „Специализирана администрация“, в Столична община – район „Оборище.“

Обявление Заявление за участие в конкурс Декларация чл.17 НПКПМДС СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 20г СПИСЪК С НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 20г Система…

Прочети повече

„Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ магазин № 2, разположен в южната част на партерния етаж на жилищна сграда с адрес гр. софия, район „Оборище“, ул. „Г.С. Раковски“ № 63, със застроена площ от 94,05 м2“

Обявление – качено на 12.08.2019 г.

Прочети повече

Публичен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Данаил Николаев“, в кв. 720а, м. „ГГЦ – Зона Г-13“

Обявление– качено на 05.06.2019 г.

Прочети повече

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на Район „Оборище“, със специфично конкурсно условие, за извършване на медико-социална дейност в сграда на бул. „Ген. Д. Николаев“ № 26, гр. София

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост,…

Прочети повече

Публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, срок от 10 години на магазин/клуб/, находящ се на партерния етаж на сградата на ул. „Султан тепе“ № 18, със застроена площ от 132 м2“

Обявление

Прочети повече