УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАБАШЕВ,

Уведомяваме Ви, че в деловодството на район „Оборище“ – СО имате да получавате писмо с изх. № към РОБ22-АП00-8-[8] от 14.07.2022 год., с което Ви е изпратен Протокол №2 от 21.06.2022 год. на комисията, назначена от Кмета на район „Оборище“ на основание чл. 210 от ЗУТ. Писмото може да получите в едноседмичен срок, считано от датата на залепване на това съобщение на входната врата на сградата с адрес ул. „Бачо Киро“ №17, София – 10.08.2022 год.

Ваше задължение е да запознаете останалите собственици на имоти в сградата на ул. „Бачо Киро“ №17, София с решението по Протокол №2.

След изтичане на посочения срок писмото се счита за връчено на основание чл. 18а, ал. 9 от АПК.

 

С УВАЖЕНИЕ,

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

КМЕТ  НА  РАЙОН “ОБОРИЩЕ” – СО