СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда – ОВОС, район „Оборище” Ви съобщава, че е внесено инвестиционно предложение за:

„Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ II-359, кв. 21, м. „ГГЦ Зона В-14“, СО – район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ №33-35.

Информацията е достъпна на интернет страницата на район „Оборище“- СО на електронен адрес: https://rayon-oborishte.bg/ и в районната администрация на адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 1.

Съобщение за изготвената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е поставено и на информационното табло в сградата на районната администрация – гр. София, бул. „Мадрид“ № 1.

Заинтересованите лица могат в 14 (четиринайсет) дневен срок от обявяване на съобщението да подадат писмени становища, мнения и възражения за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Оборище” – СО до кмета на района. Същите ще бъдат изпратени до РИОСВ, гр. София.

Дата: 19.05.2021г.                                                         РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ СО

Информация по чл. 4, ал.3

Обява