УДЪЛЖАВАНЕ НА ТОПЛИЯ ОБЯД ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ

 

Район „Оборище“ удължава предоставянето на услугата „топъл обяд“ до края на септември 2022 г.

Финансирането е осигурено от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Общата стойност на проекта по Договор BG05FMOP001-5.001-0058-C08 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в район „Оборище“ е 38  945,28 лв.

От безплатен „топъл обяд“ могат да се възползват:

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  2. Лица, на които е предоставена временна закрила, във връзка с масово навлизане на разселени лица от Украйна.
  3. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  4. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

С удължаване на срока до 30 септември 2022 година, операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в затруднение лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на лица без доходи или с ниски доходи, възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в район „Оборище“.

„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Операция BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Район „Оборище“, уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на документи от кандидат-потребители за социална услуга не е прекъснат.

Заявления се приемат всеки работен ден, от 08:30 до 17:00 часа, в Деловодството на район „Оборище“.

Заявление-декларация и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация и да бъдат предоставени на хартия в деловодството на районната администрация.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

Приложение № 2