Управление
длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Кмет Георги Кузмов 02 815 76 12 g.kouzmov@rayon-oborishte.bg
Заместник кмет Милена Алексиева 02 815 76 15 m.aleksieva@rayon-oborishte.bg
Заместник кмет Божидар Емануилов 02 815 76 14 b.emanuilov@rayon-oborishte.bg
Секретар на района Иван Динчев 02 815 76 13 i.dinchev@rayon-oborishte.bg
Структура

Район “Оборище“, СО
бул. „Мадрид“ № 1, п.к. 1505, София
Телефонна централа: 029431840, факс: 024400335
e-mail: oborishte@rayon-oborishte.bg,
web адрес: http://www.rayon-oborishte.bg

ПРАВОМОЩИЯ НА РАЙОННИЯ КМЕТ

І. Кметът на район „Оборище“ изпълнява функциите си като:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

II. Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

III. На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.

Управление
длъжност/дейност име/фамилия телефон e-mail
Кмет Георги Кузмов 02 815 76 12 g.kouzmov@rayon-oborishte.bg
Заместник кмет 02 815 76 14 @rayon-oborishte.bg
Заместник кмет 02 815 76 15 @rayon-oborishte.bg
Секретар на района Иван Динчев 02 815 76 13 i.dinchev@rayon-oborishte.bg
Структура

Район “Оборище“, СО
бул. „Мадрид“ № 1, п.к. 1505, София
Телефонна централа: 029431840, факс: 024400335
e-mail: oborishte@rayon-oborishte.bg,
web адрес: http://www.rayon-oborishte.bg

ПРАВОМОЩИЯ НА РАЙОННИЯ КМЕТ

І. Кметът на район „Оборище“ изпълнява функциите си като:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района , които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

II. Кметът на района може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за района.

III. На кметовете на райони могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или районите.