Извършване на проверка и заверка на заявление-деклараця по обстоятелствена проверка за имот: Формуляр по образец

* (Изготвя се от нотариус)

Издаване на заверени копия от договори за покупко-продажба на жилища от архива на отдел „УОСЖФРКТД“: Формуляр –Образец

Издаване на заверени копия от актове за общинска собственост и други документи от архива на отдел „УОСЖФРКТД“: Формуляр –Образец

Писмена справка по актовите книги:Заявление свободен текст

Удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите-общинска собственост, или за възстановени общински имоти: Формуляр –Образец

Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти: Формуляр –Образец

Издаване на удостоверения, свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариус, област София, СОАП, общински фирми, юридически и физически лица: Формуляр –Образец

Издаване на удостоверения, че имотът е (не е) публична или частна общинска собственост, както и че същият е (не е) актуван за държавна собственост до влизане в сила на ЗДС: Формуляр –Образец

Издаване на удостоверение за отписване на имоти от актовите книги на районна администрация: Формуляр –Образец

Извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с ЕС от документи, съхранявани в архива на отдел „УОСЖФРКТД“: Формуляр -заявление свободен текст

Извършване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и терени, и техните граници: Формуляр -1 ) заявление свободен текст ; 2) Образец

Извършване на писмени справки за извършени сделки с имоти общинска собственост Формуляр – Образец

Писмено консултиране на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица: Формуляр – Заявление свободен текст

Издаване на служебни бележки и удостоверения: Формуляр – Заявление свободен текст

Издаване на писмо-съгласие за заличаване на ипотека, вписана в полза на Столична община: Формуляр – Образец 

Комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически лица и юридически лица върху земя с учредено право на строеж: Формуляр – Образец

Комплектоване на преписка за учредяване на право на строеж, пристрояване или надстрояване върху имот – частна общинска собственост: Формуляр – Заявление свободен текст

Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот: Формуляр – Заявление свободен текст

Комплектоване на преписки за продажба на общински ателиета и гаражи на настанените в тях лица: Формуляр – Заявление свободен текст

Комплектоване на преписка за продажба на общински жилища на настанени в тях лица: Формуляр – Образец

Издаване на настанителна заповед

Установяване на жилищни нужди – картотекиране: Формуляр – Заявление образец ЖН1

Регистрация на Сдружение на собствениците по ЗУЕС: Формуляр – Заявление образец ЖН3

Вписване промяна в обстоятелствата на регистрирано сдружение по ЗУЕС: Формуляр – Заявление образец ЖН4

Вписване ръководство на сграда в режим на етажна собственост в регистър по ЗУЕС: Формуляр – Заявление образец ЖН2- УВЕДОМЛЕНИЕ