РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

На основание чл.149, ал.5 от ЗУТ, обявявам разрешение за № Б-17/20.09.2023 г. на Главен инженер на СО – р-н „Оборище“ за обект: „Външно топлозахранване и АС на жилищна сграда с…

Прочети повече

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект

ОБЯВЯВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ на благоустройствен обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1kV за „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ 68134.406.102 по КК, в УПИ VІІ-443, кв.738Б, м. „ЗОНА…

Прочети повече

Одобрена схема за поставане на два броя постови кабини за охрана на Народно събрание на Република България

Одобрена схема за поставане на два броя постови кабини за охрана на Народно събрание на Република България откъм пл.“Д-р Желю Желев“, ПИ с идентификатор 68134.405.117, район „Оборище“. img2B3D

Прочети повече

Разрешение за строеж № Б-121 от 17.08.2023 г. на Главен инженер на НАГ-СО

Уведомяваме  Ви за издадено от Главен инженер на НАГ – СО Разрешение за строеж № Б-121/17.08.2023 2. за строеж: „Преоборудване на съществуващ ШТП „Люле Бургас №6″ и външно електрозахранване с…

Прочети повече

Заповед № РОБ23-РА51-16/09.08.2023 г. на Началник отдел „ИИИКЕ“ на СО – Район Оборище за отстраняване на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 149 от ЗУТ, обявявам Заповед № РОБ23-РА51-16/09.08.2023 г. на Началник отдел „ИИИКЕ“ на СО – Район Оборище за отстраняване на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж…

Прочети повече