Оповестяване на Заповед

Оповестяване на Заповед № РА-55/30.01.2017 г.  по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – София-град. Жалбите…

Прочети повече

Обявяване на разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г.

Обявяване издадено от Н АГ разрешение за строеж № Б-11/01.02.2017 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабелни линии Н.Н. 1kv на търговски обект /клуб-ресторант/ на бул.“Княз Ал. Дондуков Корсаков“ №15, район „Оборище“ Разрешението за строеж (одобрените проекти) са на разположение за запознаване…

Прочети повече

Разрешение за строеж

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ,  обявяваме издадено от НАГ разрешение за строеж № Б-5/13.01.2017 г. за обект: „Изместване на кабелна линия Ср.Н.-10 к V , кабелна линия Н.Н.- 1 к V и изместване на съществуващ ТП „Алеко Константинов 11” с Д№ 31-…

Прочети повече

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, аЛ.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с извършена инвентаризация по Разрешително за водовземане № 11590677/ 20.10.2011 г., и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни…

Прочети повече

Разрешение за строеж

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, обявяваме разрешение за строеж № Б-95/24.11.2016 г. за обект: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1kV на едноетажна сграда в УПИ ХV-608/ПИ с идентиф. По КККР 68134.408.20/, кв. 124, м. „Подуяне – Център“,…

Прочети повече

Обявяване на виза за консервация и реставрация

По реда на § 4 от ДР на ЗУТ и на основание чл. 131 от ЗУТ, се обявява – Виза за инвестиционно проучване и проектиране на обект: Консервация и реставрация /КРР/ на фасада на съществуваща сграда, към преписка № САГ16-ГР00-2993/2016 г. на…

Прочети повече