Искане за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед № РОБ19-РД-09-120-10.07.2019 г. с текст: Заповед № РОБ19-РД-09-120-10.07.2019 г. за одобряване на проект за ПУП-ИПРЗ и РУП за УПИ VI-20, кв. 525, м. „Зона Г-14“.

Заповед № РОБ19-РД-09-120-10.07.2019 г.