„Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ  гр. София – Зона 4 – (територията, заключена между ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Московска“, пл. „Васил Левски“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, пл. „Народно събрание“, ул. „6-ти септември“, продължение на ул. „Аксаков“ от ул. „6-ти септември“ до ул. „Г. С. Раковски“) – подземна инфраструктура“
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Одобрените проекти са на разположение за запознаване на заинтересованите в сградата на Столична община на ул. „Сердика“ №5, стая 212.

Разрешението за строеж е съобщено на органите на РО НСК, ЧЕЗ и СО.

На основание чл. 149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК- югозападен район сектор София в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящето съобщение.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № Б-41/05-05.2017 Г.