ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА в отдел „Устройство на територията, контрол по строителството“ в район „Оборище“

ОБЯВЛЕНИЕ  За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и…

Прочети повече

Обява за конкурс за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ“ на отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, дейност 122 „Специализирана администрация“, в Столична община – район „Оборище.“

Обявление Заявление за участие в конкурс Декларация чл.17 НПКПМДС СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 20г СПИСЪК С НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 20г Система за определяне резултатите – тест – интервю Протокол Tест-2020 ОБЯВЛЕНИЕ за класиране 2020г.

Прочети повече

„Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ магазин № 2, разположен в южната част на партерния етаж на жилищна сграда с адрес гр. софия, район „Оборище“, ул. „Г.С. Раковски“ № 63, със застроена площ от 94,05 м2“

Обявление – качено на 12.08.2019 г.

Прочети повече

Публичен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Данаил Николаев“, в кв. 720а, м. „ГГЦ – Зона Г-13“

Обявление– качено на 05.06.2019 г.

Прочети повече

КОНКУРС – СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ

Кметът на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-458/02.04.2019 г., допълнена със Заповед № СОА19-РД09-544/15.04.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска…

Прочети повече

КОНКУРС – СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ

Кметът на СО – Район „Оборище“, в изпълнение на заповед № СОА19-РД09-320/07.03.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене, в общо помещение с площ 388,00 кв.м., находящо се на етаж сутерен в сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164…

Прочети повече

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на Район „Оборище“, със специфично конкурсно условие, за извършване на медико-социална дейност в сграда на бул. „Ген. Д. Николаев“ № 26, гр. София

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на Район „Оборище“, със специфично конкурсно условие, за извършване на медико-социална дейност в сграда на бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, гр. София Обявление Съобщение за спиране на конкурс

Прочети повече

Публично оповестен конкурс с предмет „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, срок от 10 години на магазин/клуб/, находящ се на партерния етаж на сградата на ул. „Султан тепе“ № 18, със застроена площ от 132 м2“

Обявление

Прочети повече

Обявление за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС, ул. „Г. С. Раковски“ №63

ОБЯВЛЕНИЕ Район „Оборище“ – Столична община, на основание  чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и изпълнение на Заповед № СОА17- РД09 – 1031/22.11.2017 год. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на…

Прочети повече