Открита процедура по опростени правила по реда на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ ІV, кв.535, м. „Центъра – Зона А-север” бул. Дондуков 60, СО-район „Оборище“ – пристройка и надстройка на корпус 1 – Етап 1А“

Решение за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка

Решение за промяна: удължаване на срок

Протокол №1 от 01.12.2015 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по опростени правила по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разширение на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов“, УПИ ІV, кв.535, м. „Центъра – Зона А-север” бул. Дондуков 60, СО-район „Оборище“ – пристройка и надстройка на корпус 1 – Етап 1А“, ще се състои на 25.01.2016 г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Столична община – район „Оборище“, бул.“Мадрид“ №1, ет.2, заседателна зала.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.В съответствие с чл.69а, ал.3 от ЗОП в настоящото съобщение се публикуват и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели от методиката за оценка на офертите

Подробната оценка на техническото предложение на участниците се намира в прикачения към съобщението файл.

» Оценка

» Протокол-№2

(публ. на 12.02.2016 г.)

 » Решение за класиране

(публ. на 12.02.2016 г.)

» Договор за изпълнение 

» Допълнително споразумение №РОБ16-ДГ60-1(1)/16.11.2016 г.

(публ. на 21.11.2016 г.)

Обявление за приключване на договор