ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Във връзка с  изменение и допълнение на Н  А  Р  Е Д  Б  А

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (обн. ДВ бр.20 от 9 март 2021 год., изм и доп. ДВ. бр.79 от 21 септември 2021 год.)

 

 • 1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ:

„За общините с районно деление, в които районите на обхват съвпадат с районите, определени със Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове, по решение на кмета прилежащият район на детската градина или училището може да не включва граничещите райони на обхват.“

 

 • 2. В чл. 4, ал. 4 накрая в текста се добавят думите „или е действащ студент последна година от обучението си за придобиване на висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ от област на висшето образование „Педагогически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.)“.

 

 • 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, за всяка учебна година подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в общината по настоящия адрес на детето.“

 

 1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Заявлението по ал. 1 може да се подава:

 1. в срок до 5 ноември – за получаване на компенсации за цялата учебна година;
 2. в срок до 5-о число на месеците от декември до юли следващата календарна година – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.“

 

 1. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:

„(3) Общината извършва проверка за наличието на условията на чл. 3 към датата на подаване на заявлението и уведомява родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите.“

 

 1. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
 • 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 думите „по чл. 8, ал. 2“ се заменят с „по чл. 8, ал. 3“.
 2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Договорът за обучение или за отглеждане и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени.“

 

Заключителни разпоредби

§ 5. Постановлението влиза в сила от учебната 2021 – 2022 година.

Декларация_по_чл.3_ал.1_т.6

Искане_Образец_1_по_т.1

Искане_образец_2_по_т.2

Искане-образец_3_по_т.3_и_т.4

Приложение № 1_Заявление