Кметът на СО – Район „Оборище“, в изпълнение на заповед № СОА19-РД09-320/07.03.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене, в общо помещение с площ 388,00 кв.м., находящо се на етаж сутерен в сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“, с адрес: гр. София, район „Оборище“, ул. „Султан тепе“ № 1, (АОС № 426/07.05.2000 г.).

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, до 17:00 часа на 22.04.2019 г.

За повече информация: ОБЯВЛЕНИЕ