ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Оборище“ – Столична община, на основание  чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и изпълнение на Заповед № СОА17- РД09 – 1031/22.11.2017 год. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Магазин № 2, разположен в южната част на партерния етаж на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Г.С. Раковски“ № 63, със застроена площ от 94,05 м2.

  1. Начална конкурсна цена – 684 лева. без ДДС;
  2. Гаранцията за участие – 50 лв.;
  3. Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на район „Оборище“ – СО , бул. „Мадрид“ 1, ет. 1, каса;
  4. Краен срок за закупуване на конкурсната документация – 17,00 ч. на 11.01.2018 год.
  5. Срок за подаване на офертите за участие – до 16,00 ч. на 12.01.2018 год.
  6. Цена на конкурсната документация – 60 лева с ДДС;
  7. Адрес на организатора: гр. София, бул. „Мадрид“ № 1
  8. Телефон за информация 02/8157636, 02/8157639

 

Конкурсът ще се проведе на 15.01.2018 год. в 11.00 ч. в заседателната зала на район „Оборище“ – СО.

ВАСИЛ ЦОЛОВ:
КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“