ОБЯВЛЕНИЕ 

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр. София, бул.“Мадрид“№1, тел.02-815-76-17, факс 02-944-16-67,  e-mail: oborishte@so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед №РОБ20-РД-09-103 от 01.07.2020г.  на кмета на район „Оборище“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА в отдел „Устройство на територията, контрол по  строителството“ в район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше степен „Магистър“, професионална квалификация „Архитект“;
  • професионален опит – 2  години или
  • ранг – ІV младши

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  1. Решаване на тест
  2. Интервю с комисията.

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

  • Заявление за участие съгласно чл.17, ал.2 от НПКППМДС
  • Декларация по чл. 17, ал.3, т.1.от НПКППМДС
  • Копие от диплома за завършено образование
  • Копие от документи, доказващи професионален опит:

V. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в срок до 17.00 часа на 13.07.2020 г.,  на адрес гр. София, бул.”Мадрид”№1, ет.1, гише №1, както и по електронен път, подписани с електронен подпис на адрес k.izpoldzhiyska@so-oborishte.com

VІ. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата да бъде обявен на 20.07.2020г. на интернет страницата на района:  www.so-oborishte.com. В същата обява да бъде посочена и датата на провеждане на конкурса.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Провежда дейности по устройството на територията, дейности по подробните устройствени планове и справки по тях. Разглежда и подготвя за одобряване на инвестиционни проекти. Подготвя разрешения за строеж и актове за узаконяване или откази. Изготвя визи за проектиране. Преглежда и подготвя за одобряване екзекутивни чертежи. Изготвя заповеди за преработка. Участва в приемателни комисии и в районния експертен съвет по устройство на територията. Изготвя становища и справки, обработва преписки, извършва огледи на обекти и елементи на градско обзавеждане. Приема граждани за справки, консултации и др.

VІІІ. Минимална основна заплата за длъжността 700 лева.

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ /подпис и печат/

Кмет на район „Оборище“-СО

Декларация чл.17 НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс

СПИСЪК С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 20г

Система за определяне на резултатите и класиране на кандидатите

Резултати от теста за Главен есперт УТ

ПРОТОКОЛ класиране Главен експерт – УТКС

Протокол за резултатите от теста за Главен експерт в отдел УОСЖФ