За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

в Столична община район „Оборище“ със седалище и адрес гр.София, бул.“Мадрид“№1, тел.815-76-17, факс 944-16-67,  e-mail: www.so-oborishte.com на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед №РД-15-2 от  06.01.2016г. на кмета на район „Оборище“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ в район „Оборище“.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше степен „бакалавър“, с професионална квалификация „икономист“, професионален опит 4 години
  • ранг ІІІ младши

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  1. Решаване на тест
  2. Интервю с комисията

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:

  1. Заявление за участие съгласно чл.17, ал.1 от НПКДС
  2. Декларация по чл. 17, ал.2, т.1.от НПКДС
  3. Копие от диплом за завършено образование
  4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж, служебен и професионален опит.
  5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17 часа на 25.01.2016г. на адрес: гр.София, бул.“Мадрид“№1, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в административната сграда на район „Оборище“, бул.“Мадрид“№1 и на страницата в интернет  на района

e-mail: www.so-oborishte.com

VІІ Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, контролира, планира, координира дейността на служителите н отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки  ресурси“. Извършва осъществяване на определени в нормативните актове функции по отчетността на района. Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите на всички дейности на района и осигурява най-рационалното им използване. Организира и контролира финансирането на третостепенните разпоредители с бюджетни средства.

VІІІ. Минимална основната заплата за длъжността 420 лева.

»Декларация

»Заявление