Кметът на СО – район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-458/02.04.2019 г., допълнена със Заповед № СОА19-РД09-544/15.04.2019 г. на кмета на Столична община, открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ ученически стол и бюфет с обща площ 280 кв.м, находящ се в сградата на 112 ОУ „Стоян Заимов“ и Първа Английска езикова гимназия с адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60 (АОС № 563/15.05.2001 г.).

Начална месечна наемна цена – 167,00 лв. (сто шестдесет и седем лева) без вкл. ДДС.

Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1, Каса –  от 25.04.2019 г. до 27.05.2019 г. вкл., при цена 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС.

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 1 – до 17:00 часа на 27.05.2019 г.

Гаранция за участие в конкурса – парична сума в размер на 100,00 лв. (сто лева), вносима в касата на районната администрация в срок до 27.05.2019 г. – 17:00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе в закрито заседание на 30.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 2, Заседателна зала.

Оглед на помещението, предмет на конкурса – всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа след предварително записване.

 

Контакти (за оглед на помещението):

  • тел: 02/846 73 25 – Жанет Бранкова – директор на 112 ОУ „Стоян Заимов“
  • тел: 02/944 00 84; 02/944 33 76 – канцелария на 112 ОУ „Стоян Заимов“
  • тел: 02/944 21 81 – Нели Петрова – директор на Първа английска езикова гимназия

 

За информация:

Район „Оборище“, отдел „Административно, информационно и правно-нормативно обслужване, европейски проекти и иновации“ – тел: 02/815 76 39; 02; 02/815 76 36.

ВАСИЛ ЦОЛОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

/п/

Обявление – конкурс