Обявяване издадено от Главен инженер на НАГ – СО, Разрешение за строеж № Б-32/02.04.2021 г., за строеж:

„Реконструкция на уличен водопровод по бул. „Васил Левски“, в участъка от бул. „Княз Александър Дондуков“

до ул. „Ангиста“, кв. „Център”, район Оборище ”.

 

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №

Б-32/02.04.2021г. за строеж: „Реконструкция на уличен водопровод по бул. „Васил Левски“,

в участъка от бул. „Княз Александър Дондуков“ до ул.“Ангиста“, кв. „Център“, район Оборище“.

 

Разрешението за строеж е съобщено на заинтересованите лица чрез поставяне на

видно място в общината – таблото за обяви. Приложенията към издаденото разрешение за строеж и

одобрените проекти са на разположение за запознаване в сградата на Направление „ Архитектура и

градоустройство“-СО,  ул. Сердика № 5 ет. 2, стая 212.

 

На основание чл. 215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по

законосъобразност пред Административен съд София чрез Главен инженер на НАГ-СО в

четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие от разрешение за строеж № Б-32/02.04.2021г.

Разрешение за строеж № Б-32–02.04.2021 г.