Обявяване на издадено от Главен инженер на НАГ – СО, Разрешение за строеж № Б-43 от 16.04.2021 г.

На основание чл. 149, ал. 1 oт ЗУТ, се обявява издадено oт главен инженер на НАГ- СОq Разрешение за строеж № Б-43 от 16.04.2021 г. за строеж: „Преустройство на съществуващ трафопост „Силистра 8 Петрол“ Д№31-847, SF_4495, 1×800 kVA. 10/0.4 kV, с монтаж на нови трансформатори 2х800 kVA, 10/0.4 kV и Външно ел. захранване с кабели Н.Н 1 kV за ,.Жилищна сграда с офиси u подземни гаражи“, в УПИ ІІ- 61, 183  – за ЖС ТП, u ПГ (ПИ 68134.406.185), кв. 584 „Б“, м. „Зона Г -13-Юг“, р –н „Оборище“

Разрешението за строеж се съобщава на заинтересованите лица и е поставено на видно място на табло за обяви в деловодството на  2/втори/ етаж, бул. „Мадрид“ №1.

Приложенията към издаденото разрешение за строеж и одобрените проекти са на разположение за запознаване в сградата на направление “ Архитектура и градоустройство “ – СО, ул. „Сердика“ № 5, етаж 2, стая 212.

Разрешението за строеж е обявено на ДНСК и  ЧЕЗ Разпределение България АД.

На основание чл. 215 oт ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред

административен съд София Град чрез НАГ – СО В 14- дневен срок oт съобщаването му.

Приложение:  Копие oт разрешение за строеж

НАГ-оРС