Във връзка с изпълнение на договор № BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като бенефициент по договора, район „Оборище“, СО – ще открие  информационния център, който ще обслужва кандидати и ползватели на услугите по проекта.

Събитието има за цел  да  даде  публичност по изпълнението на проект „Достоен живот и равенство в общността“ , както и да запознае предстоящите ползватели на услугите на проекта с  възможностите, които ще предостави помещението .

Поканени да присъстват са представители от „Министерство на труда и социалната политика“, Дирекция „СП“, г-жа Албена Атанасова – Зам. кмет на Столична община, кметове на райони и др.

Откриването на центъра ще се състои на 18 февруари 2016 г. от 10:30 часа в сградата  на административния център на район „Оборище“, СО–  бул.“Мадрид“№1,партер.

За допълнителна информация:

Илона Илиева

ръководител звено

тел:. 0889  055 382, 02/815 46 41

email:  i.ilieva@so-oborishte.com

Ирина Данева

координатор проект

тел:. 0889  055 382, 02/815 46 53

email:  i.daneva@so-oborishte.com