ИЗБОРИ ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НС – 14.11.2021 г.

П О К А Н А

Във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народното събрание, насрочени за 14.11.2021г., кметът на район „Оборище“ кани парламентарно представените партии и коалиции на среща за определяне състава на секционната избирателна комисия, разположена в хоспис „ВИТА“, която ще се състои на 04.11.2021г. от 10:00 часа в заседателната зала на район “Оборище”, бул. “Мадрид” № 1, ет. 2.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
Моля да уведомите районните си ръководства, в случай, че ще бъдете представлявани от техния състав.
Представителите на парламентарно представените партии и коалиции в преговорите трябва да носят:

1. Писмено предложение за състави на СИК, което съдържа: Наименование на партията или коалицията, която прави предложението; броят на членовете на СИК, имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование и специалност; телефон за връзка на предложеното лице.
2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията за участие в парламентарните избори за 46-то НС. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията
3. Пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ,
КМЕТ НА РАЙОН „ОБОРИЩЕ“