ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Във връзка със старта по изпълнение на договор № BG 05M9OP001- 2.002-0185- C001 „Достоен живот и равенство в общността“ по процедура BG05M9OP001-2.002 – „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като бенефициент по договора, район „Оборище“, СО -Ви кани да присъствате на встъпителна конференция за запознаване перспективите и възможностите на проект „Достоен живот и равенство в общността“.

Събитието има за цел  да  даде публичност на програмата, както и да запознае предстоящите участници в проекта с  методологията на изпълнението му.

Презентацията ще се състои на 21 януари 2016 г. от 14:30 часа в сградата  на район „Оборище“- СО: бул.“Мадрид“№1, ет.2,  ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА.

Пълна информация за проекта и условията за кандидатстване може да намерите на електронната страница на бенефициента: www.so-oborishte.com

За допълнителна информация:

Ирина Данева (координатор проект) тел:. 0889  055 382, 02/815 46 53

email:  i.daneva@so-oborishte.com