СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ

ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА

ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА

Във връзка с „Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компесиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.“ (Приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г.) и в изпълнение на Заповед № СОА21-РД09-414 / 16.03.2021 г. на кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, със средства от държавния бюджет ще се компенсират разходите на родители с деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г., когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

Средствата за компенсиране на разходите ще се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

За учебната 2020/2021 година в срок до 30 април 2021 г., в деловодството на район „Оборище“ – СО, бул. „Мадрид“ № 1 или на e-mail : oborishte@so-oborishte.com , ще се приемат заявления за кандидатстване по мерките.

(При подаване на заявлението онлайн е необходимо, същото да се донесе в оригинал в деня на подаване на искането за изплащане на компесации.)

Исканията за изплащане на компесации на извършените разходи от родители на деца от три годишна възразст до постъпването им в I клас, ще се подават до пето число на месеците, както следва : 5 юни 2021 г. – за периода от 1 януари до 31 май 2021 г., и 5 октомври 2021 г. – за периода от 1 юни до 14 септември 2021 г.

Приложения :

  1. Условия за признаване на разходи
  2. Допустими разходи
  3. Необходими документи за кандидатстване
  4. Приложение № 1 – Заявление
  5. Искане – Образец 1 по т.1
  6. Искане – образец 2 по т.2
  7. Искане – образец 3 по т.3 и т.4
  8. Декларация – по чл.3, ал.1, т.6